Miesięczne archiwum: październik 2012

OGŁASZAMY KONKURS PLASTYCZNY

Organizatorem Konkursu Plastycznego „Jesień idzie” jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie, z siedzibą Jarocin 114, 37-405 Jarocin.

Cel konkursu: Rozwijanie wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych dzieci.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Jarocin.

2. Do konkursu zakwalifikowane będą tylko prace oryginalne, to znaczy takie, które w 100% zostały wykonane przez autora (prace nie mogą być poprawiane przez osoby trzecie, na przykład rodziców, kolegów bądź inne osoby). Prace powinny być podpisane przez autora i opiekuna w punkcie potwierdzenie autentyczności znajdującym się na karcie zgłoszeniowej.

3. Do konkursu nie można zgłaszać prac zbiorowych.

4. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę wykonaną w dowolnej technice płaskiej (dopuszczalna wypukłość 1,5 cm). Dopuszczalny format: minimalnie 21/15 cm, maksymalnie 70/50 cm oraz wszystkie wymiary pośrednie.

5. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie do siedziby organizatora pracy z przyklejoną na odwrocie, wypełnioną kartą zgłoszeniową, której wzór stanowi załącznik do regulaminu.

6. Ostateczny termin nadsyłania prac mija 31 października 2012 roku o godz. 15.00. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data wpływu pracy konkursowej do siedziby organizatora).

7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich swoich prac na rzecz organizatora konkursu. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnej publikacji prac zgłoszonych do konkursu, oznaczonych imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora w wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.

JURY I NAGRODY

1. Oceny prac dokona trzyosobowe Jury.

2. Każdy członek Jury przyzna pracom punkty od 1-10. Lista laureatów zostanie wyłoniona po zsumowaniu wszystkich punktów.

3. Werdykt Jury jest ostateczny, od postanowień Jury nie przysługuje odwołanie.

4. Ocena prac konkursowych nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

  • zgodność z tematem, umiejętność obserwacji przyrody zmieniającej się pod wpływem pór roku,
  • oryginalny sposób interpretacji tematu,
  • walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,
  • ogólne wrażenia estetyczne.

5. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:

– uczniowie klas 0,

– uczniowie klas 1-3,

– uczniowie klas 4-6.

6. W każdej z kategorii zostaną przyznane trzy nagrody: za zajęcie I, II, III miejsca w konkursie oraz wyróżnienia. Jury konkursu zastrzega sobie prawo przyznania kilku nagród równorzędnych, bądź nie przyznania jakiejś z nagród.

7. Dodatkową nagrodą dla laureatów konkursu będzie publikacja prac na stronie Urzędu Gminy Jarocin.

8. Zwycięskie prace znajda się na czasowej wystawie, zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie.

9. Organizator zamieści informację o nagrodzonych uczestnikach konkursu na stronie internetowej Urzędu Gminy Jarocin oraz poinformuje placówki zgłaszające uczestników do dnia 16.11.2012 r.

10. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie organizatora w dniu 18.11.2012 r.
o godz.17.00