Gminny Ośrodek Kultury w Jarocinie swoją działalność rozpoczął 1 stycznia 1979 r., na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Jarocinie. Przydzielono mu górne piętro w budynku znajdującym się pod numerem 150 w Jarocinie. W ramach działalności powstały zespoły taneczne, wokalne i instrumentalno-wokalne skupiające dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Funkcje dyrektorów kolejno pełniły panie: Danuta Hajder  (1979 r. -1990 r.) i Danuta Ostrowska (1990 r. -1992 r.).

 

 

W 1992 r. GOK-owi powierzono realizację zadań w zakresie upowszechniania wartości kultury ogólnonarodowej, regionalnej i środowiskowej, wychowania, edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz w zakresie upowszechniania kultury. Na mocy Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr XVII/83/92 z dnia 28 maja 1992 r. połączono Gminny Ośrodek Kultury z Gminną Biblioteką Publiczną. Ustalono, iż bezpośredni nadzór nad GOK-iem sprawować będzie Zarząd Gminy w Jarocinie, zaś pomoc merytoryczną i instrukcyjno-metodyczną – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu i Wojewódzki Dom Kultury w Tarnobrzegu. W latach 1992-1999 funkcję dyrektora pełniła Agata (Serafin) Pawłowska.

Statut został nadany placówce w roku 1993 (Uchwała NR XXVIII/134/93 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 28 września 1993 r. w sprawie nadania statutu GOK w Jarocinie). Do roku 2000 w strukturze GOK w Jarocinie znajdowała się Gminna Biblioteka Publiczna w Jarocinie i dwa biblioteczne punkty filialne w Domostawie i w Majdanie Golczańskim.

 

 

Z dniem 1 stycznia 2000 roku Gminny Ośrodek Kultury (na mocy UCHWAŁY NR XII/79/99 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 28 października 1999 r.) przekształca się  w instytucję kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie. Odtąd ośrodek miał za zadanie zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury, utrzymania bibliotek, rozwijania kultury fizycznej, turystyki oraz promocji gminy. W czerwcu tego samego roku likwidacji uległ punkt filialny biblioteki gminnej w Majdanie Golczańskim (UHWAŁA NR XVII/139/2000 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie).

Pod koniec 2003 roku został nadany statut Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie, który obowiązuje do dnia dzisiejszego. (Uchwalony na podstawie art.18 ust. Punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i stanowił załącznik do uchwały Nr X/83/03 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2003 r.). Zgodnie ze statutem siedzibą ośrodka jest miejscowość Jarocin, zaś terenem działania cały teren gminy Jarocin. Przedmiotem działalności placówki jest: organizowanie imprez kulturalnych, współpraca ze stowarzyszeniami sportowymi w zakresie organizacji cyklicznych rozgrywek oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, współdziałanie z radami sołeckimi w kwestii efektywnego wykorzystania świetlic wiejskich, prowadzenie biblioteki gminnej w Jarocinie i jej filii w Domostawie, współpraca z bibliotekami szkolnymi, współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji, a także promowanie walorów turystycznych i gospodarczych gminy poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej. Powierzone do realizacji zadania GOKSTiR realizuje poprzez organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze, różnych form edukacji kulturalnej, wspieranie indywidualnej aktywności kulturalnej mieszkańców, prowadzenie biblioteki i jej filii, współpracę z instytucjami oświatowo-wychowawczymi, instytucjami i placówkami upowszechniania kultury, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji, a także tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego oraz promowanie walorów turystycznych gminy. Do 2011 r. w skład GOKSTiR wchodziła Gminna Biblioteka Publiczna w Jarocinie i Gminna Biblioteka Publiczna filia w Domostawie. Na mocy Uchwały Nr X/65/2011 Rady gminy w Jarocinie z dnia 26 października 2011 r. w strukturze GOKSTiR wyodrębniono Centrum Edukacji Ekologicznej. Od tego momentu przedmiotem działalności placówki staje się także organizowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej.

Od roku 2000 funkcje kierownicze pełnili kolejno Marek Patrzyk (2000 r. – 2001 r.), Jolanta Rzekęć (2002 r. – 2004 r.), Anna (Łyko) Szczębara (2004 r. – 2012 r.). Od 2012 r. dyrektorem jest Karolina Kutyła.

W styczniu 2012 r. GOKSTiR zyskał nową siedzibę. Mieści się ona obecnie w wyremontowanym budynku dawnej szkoły podstawowej w Jarocinie.