Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie, należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań
i przedsięwzięć GOKSTiR w Jarocinie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), GOKSTiR
w Jarocinie informuje, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki
  i Rekreacji w Jarocinie, z siedzibą w Jarocinie, nr 114, 37-405 Jarocin, reprezentowany przez Dyrektor Sylwię Głuszak
 2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt z  inspektorem pod adresem e-mail: gokstir@gminajarocin.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
  a) wykonania zadań GOKSTiR w Jarocinie i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, GOKSTiR w Jarocinie (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów GOKSTiR w Jarocinie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym
  z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp., itd.) w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych;
 4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
  a) przez czas wykonania zadań GOKSTiR w Jarocinie i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub
  b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub
  c) przez czas, w którym GOKSTiR w Jarocinie może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych;
 5. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych;
 6. zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:
  a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
  b) prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
  c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  e) prawo przenoszenia danych,
  f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.